آموزش کد ساخت یک ایندکس یا داده در جدول MySQL

آموزش کد ساخت یک ایندکس یا داده در جدول MySQL

از ايــن دســتور براي ايجاد ایندکس در ســتونهاي جدول اســتفاده ميشــود. در يك جــدول ميتــوان براي يك يا چند ســتون جــدول، ایندکس ايجاد كرد كــه اين ایندکس ها باعث بالا رفتن ســرعت جســتجو در ركوردهاي جدول ميشــوند. ایندکس يك شــماره اســت كه به هر ســطر جدول اختصاص داده ميشــود و معمولا از صفر شروع ميشود.

ایندکس هــا از ديــد كاربــر مخفي هســتند و هــر ایندکس يك نــام منحصر به فــرد دارد.

شكل كلي ايجاد يك ایندکس به صورت زير است:

نام ایندکس create Index
;(نام فيلد موردنظر) نام جدولon

مثال: create Index Rowup
on Students (StudentID ) ;

مثال: براي ايجاد انديس روي فيلدهاي StudentID و Name و Family، كد SQL را ميتوان بهصورت زير نوشت:

create Index Rowup on Students (StudentID , Name , Family ) ;

دیدگاه ها بسته شده است