آموزش کد ساخت جدول در دیتابیس MySQL

آموزش کد ساخت جدول در دیتابیس MySQL

براي ايجاد يك جدول ۳ عامل اصلي را بايد در نظر گرفت:

  • تعيين يك نام منحصر به فرد براي جدول
  • تعيين تعداد ستونهاي (فيلدها) جدول و نام آنها
  • تعيين نوع دادهاي ستونهاي جدول و اندازه آنها در صورت نياز

شكل كلي دستور ايجاد جدول در پايگاه داده به صورت زير است:

create Table Students
(
StudentID Numeric (8) ,
Name Char (15) ,
Family Char (15) ,
… ;
)

مثال: نوع دادهاي از نوع كاراكتر با حداكثر طول ۱۵:

Name Char (15) ;

بــراي ايجاد جدول توســط خط فرمان، در صورتيكه پايــگاه داده را ً قبلا ايجاد كرده  باشيد،ابتدا بايد با استفاده از دستور

; نام پايگاه داده use

مشخص نماييد كه ميخواهيد روي كدام پايگاه داده كار كنيد.

حال براي ايجاد جدول بايد دســتور ايجاد جــدول به همراه فيلدها و نوع هر كدام را به صورت زير درج كنيد:

(… و نوع متغير دوم فيلد دوم و نوع متغير اول فيلد اول) نام جدول create table

ساير دستورات SQL را نيز ميتوانيد از طريق خط فرمان اجرا كنيد.

دیدگاه ها بسته شده است