آموزش کد ساخت دیتابیس در MySQL

آموزش کد ساخت دیتابیس در MySQL

دســتور Create براي ايجاد يك جزء جديد در سيســتمهاي پايگاه داده مورد اســتفادهقرار ميگيرد.

براي ايجاد يك پايگاه داده جديد از اين دستور استفاده ميشود:

; نام پايگاه داده create DataBase

مثال: create DataBase UniverArea ;
مثال: create DataBase db3 ;

براي اجراي دســتور فوق در خط فرمان، دســتور موردنظر را وارد كنيد، ســپس كليد Enter را فشار دهيد. پيغام Query OK به اين معناست كه درخواست با موفقيت انجام پذيرفته است.

دیدگاه ها بسته شده است