کد دستور دسترسی به MySQL

کد دستور دسترسی به MySQL

اگر قصد داشته باشيد از طريق خط فرمان با محيط MySQL كاركنيد، ابتدا بايدMySQL را روي سيســتم نصب كنيد (با شــيوه نصب MySQL در واحد كار اول آشــنا شديد). از منويStart و در قســمتAll Programs گزينهMySQL ، سپس MySQL Server و بعد از آن MySQL Command Line Client را انتخاب كنيد. در پنجره اگر كلمه رمزي را هنگام نصــب MySQL تعيين كرده ايد آن را وارد كنيد، ســپس كليد Enter را فشــار دهيد، در غير اين صورت بدون وارد كردن هيچ كاراكتري كليد Enter را فشار دهيد.

مقابل عبارت <MySQL علامت چشــمكزن ظاهر ميشــود كه به اين معناست كه به MySQL وارد شده ايد و ميتوانيد دستورات لازم را اجرا كنيد. پس از ورود به محيط MySQL اگر بخواهيد اعمال مختلف را روي يك بانك اطلاعاتي انجام دهيد، ابتدا بايد با استفاده از دستور use پايگاه داده مورد نظر را انتخاب كنيد. ساختار اين دستور به شكل زير است:
;نام پايگاه داده use
مثال: use db1;

دیدگاه ها بسته شده است