آموزش مقدماتی زبان SQL و MySQL

آموزش مقدماتی زبان SQL و MySQL

• SQL مخفف عبارت Structured Query Language (زبان جستجويي ساخت يافته) است و به كاربر امكان اتصال و دسترســي به اطلاعات موجود در يك پايگاه داده را ميدهد.

• زبان SQL قادر اســت تا براي يك پايگاه داده عمل جســتجو و گزينش اطلاعات را انجام دهد و همچنين اطلاعات ذخيره شده در يك پايگاه داده را بازيابي، حذف، ذخيره، اضافه يا به روزرساني كند.

• زبان SQL يك استاندارد بينالمللي است.

Table

با مفهوم جدول در واحدكار دوم آشنا شدهايد. جدولها مهمترين عناصر پايگاه داده هســتند كه براي ذخيره و نگهداري سازمانيافته اطلاعات مورد استفاده قرار ميگيرند.

Query

از Query براي ايجاد يك پرســش و جســتجو در جدول و اســتخراج اطلاعات مورد نظر استفاده ميشود. نتايج حاصل از يكQuery در يك جدول موقت كه داراي فيلدها و سطرهاي واجد شرايط جستجو است، نمايش داده ميشود. مثال: بهعنوان مثال ميخواهيم، مشخصاتدانشآموزانيراكهدرترمدوم سال تحصيلي ۸۵-۸۶ موفق به گذراندن درس پايگاه داده شدهاند از جدول دانشآموزان استخراج كنيم. براي اين منظور از يك Query استفاده ميكنيم. عمده دستورات SQL براي ايجاد و مديريت Query استفاده ميشوند. در مباحث بعدي، كار با يك Query را بررسي ميكنيم.

SQL Data Manipulation Language  یا زبان دستکاری اطلاعات SQL

اين بخش از دســتورات SQL، شــامل دستوراتي براي به روز كردن، ورود اطلاعات يا حذف ركوردها در محيط پايگاه داده است. عمده دستورات اين بخش عبارتند از:

  • Select: براي استخراج اطلاعات ازيك جدول بانك اطلاعاتي مورداستفاده قرارميگيرد.
  • Update:براي بهروز كردن اطلاعات يك جدول بانك اطلاعاتي مورد استفاده قرارميگيرد.
  • Delete: براي حذف اطلاعات از يك جدول بانك اطلاعاتي مورداستفاده قرارميگيرد.
  • Insert: براي ورود اطلاعات به يك جدول بانك اطلاعاتي مورد استفاده قرار ميگيرد.

زبان تعريف اطلاعات SQL يا SQL Data Denition Language

از اين قسمت ميتوان براي ايجاد يا حذف جداول ازبانك اطلاعاتي، تعريف انديسها، كليدواژهها،ايجادارتباطوپيوندبينجدولهاياايجادمحدوديتهايدسترسياستفادهكرد. عمده دستورات اين بخش عبارتند از:

  • Create Table: براي ايجاد يك جدول جديد به كار ميرود.
  • Alter Table: براي تغيير اطلاعات موجود در يك جدول به كار ميرود.
  • Drop Table: براي حذف يك يا چند جدول از بانك اطلاعاتي به كار ميرود.
  • Create Index: براي ايجاد انديس يا كليد واژه در يك جدول به كار ميرود.
  • Drop Index: براي حذف انديس يا كليد واژه در يك جدول به كار ميرود.
  • انديــس (Index): انديــس عبارت اســت از يك شــماره كه به هر يــك از فيلدها در سطرهاي يك جدول اختصاص داده ميشود. انديسها از ديد كاربر كاملا مخفي هستند. اســتفاده از انديسها باعث ميشود تا برنامه بتواند مقادير سطرهاي مختلف را بر حسب مقدار يك فيلد و بر حسب شماره انديس آنها از كم به زياد يا برعكس مرتب كند و در عمليات جستجو باعث بالا رفتن سرعت جستجو ميشود.

MySQL

براي اجراي دستورات SQL و مشاهده نتيجه آن بايد از يك سيستم مديريت پايگاه داده استفاده كرد. سيستم مديريت پايگاه داده اي كه در اين كتاب استفاده شده است، MySQL ميباشد.

ابتــدا از نصــبMySQL روي سيســتم خــود مطمئن شــويد، با نصــب MySQL در واحدكار اول آشــنا شدهايد. سپس تمام دســتورات را از طريق command line اجرا كنيد.

بــراي ورود بــه محيط command line از منوي Start گزينه All Programs ســپس MySQL و MySQL Server 5.1 و در نهایت MySQL Command Line Client را انتخاب نمایید.

اگر رمز عبوري را هنگام نصب تعيين كرده ايد، آن را وارد كنيد، ســپس كليد Enter را فشــار دهيد و اگر هيچ رمز ورودي تعيين نشــده است، بدون وارد كردن هيچ كاراكتري، كليد Enter را فشار دهيد.

دیدگاه ها بسته شده است