محيط عملياتی در پایگاه داده یا بانک اطلاعاتی

محيط عملياتی در پایگاه داده یا بانک اطلاعاتی

سازمان، مؤسسه يا نهادي را در نظر بگيريد كه قصد داريم براي آن يك بانك اطلاعاتي ايجاد كنيم. در اين صورت به اين سازمان، مؤسسه يا نهاد، محيط عملياتي گفته ميشود.
مثالهاي زير نمونه هايي از محيط عملياتي هستند:

۱ – يك مدرسه
۲ – يك دانشگاه
۳ – يك بيمارستان
۴ – يك اداره يا سازمان دولتي
۵ – يك بانك
۶ – يك كتابخانه

در هــر محيــط عملياتي با توجه به نيــاز، تعدادي از اجزاي آن بــه عنوان موجوديت انتخاب ميشــوند، به عنوان مثال در محيط مدرســه موجوديت هايي با عنوان دانش آموز، معلم و درس داريم. در محيط عملياتي بيمارســتان موجوديت هاي بيمار، پزشــك، اتاق، بخش و … وجود دارد.
محيط عملياتي مدرســه را در نظر بگيريد، هر كدام از موجوديت هاي محيط عملياتي ويژگيها و صفات متعددي دارند كه فقط برخي از آنها را ميتوان به عنوان فيلد در نظر گرفت، به عنوان مثال يك دانش آموز ميتواند صفات و ويژگي هاي زير را داشته باشد:

 • نام
 • نام خانوادگي
 • نام پدر
 • نام مادر
 • رنگ چشم
 • قد
 • وزن
 • تاريخ تولد
 • و …

اما همانطور كه مشاهده ميكنيد تمام اين صفات در محيط عملياتي مدرسه كاربردي نيستند، به عنوان مثال، رنگ چشم، قد، وزن، نام مادر و … در محيط عملياتي مدرسه به كار نميروند. علاوه بر اين در يك باشگاه ورزشي، يك بيمارستان يا هر محيط عملياتي ديگر، با توجه به نيازها، صفات و ويژگيهاي متفاوتي در نظر گرفته ميشوند. به طــور كلي در محيط عملياتي مدرســه ميتوان ويژگيهاي زيــر را براي هر كدام اموجوديتها در نظر گرفت.

ويژگي هاي موجوديت دانش آموز

 1. (name) نام
 2. (family) نام خانوادگي
 3. رشته تحصيلي (major)
 4. تاريخ تولد (date)
 5. محل تولد (area)
 6. (grade) نمره

ويژگيهاي موجوديت معلم

 1. (tname) نام
 2. (tfamily) نام خانوادگي
 3. (taddress) آدرس
 4. (ttel) تلفن

ويژگيهاي موجوديت درس

 1. كد درس (cnumber)
 2. نام درس (cname)
 3. تعداد ساعات در طول هفته (hcourse)

هــر كدام از ايــن موجوديت ها، يك جدول در محيط عملياتي مدرســه و هر كدام از ويژگيها و صفات موجوديتها، يك فيلد در جدولهاي بانك اطلاعاتي خواهند بود.
همانطور كه پيش از اين اشــاره شــد در مدلهاي رابط هاي نبايد رديفهاي تكراري وجود داشــته باشــد، براي روشن شــدن مطلب كلاس خود را در نظر بگيريد، معلم شما براي صدا كردن دانشآموزان از كدام صفت دانشآموزان اســتفاده ميكند، ممكن اســت پاســخ دهيد نامخانوادگي، اســتفاده از نامخانوادگي براي صدا كردن دانش آموزان به اين دليل اســت كه احتمال تكراري بودن كمتري دارد، تا اينجا ميتوان گفت نامخانوادگي به عنوان فيلد كليد در نظر گرفته شــده اســت، اما اگر حتي يك مورد تكراري وجود داشته باشــد و دو دانشآموز داراي نامخانوادگي مشابه باشند، به دليل احتمال بروز اشتباه ديگر نميتــوان از نامخانوادگــي به تنهايي اســتفاده كرد، در اين صورت معمــولا  نام به دنبال نام خانوادگي استفاده ميشود.

يعني دو فيلد نام و نام خانوادگي به عنوان كليد استفاده ميشوند.

اگر كليد انتخاب شده شامل يك فيلد باشد، آن را فيلد كليد ساده ميگويند.

اگر كليد انتخاب شده شامل دو يا چند فيلد باشد، آن را فيلد كليد مركب ميگويند.

اما اگر قدري دقيقتر شويم، ميبينيم كه بازهم احتمال تكراري بودن نام و نام خانوادگي و اينكه دو نفر داراي نام و نام خانوادگي يكسان باشند نيز وجود دارد. اگر بخواهيم محيط عملياتي مدرسه را طوري طراحي كنيم كه احتمال تكراري بودن فيلدها را به صفر برسانيم بهتر است به جاي تركيب فيلدها يك فيلد جديد با نام شماره دانش آموزي به ويژگيهاي موجوديــت دانش آموز اضافه كنيم، در اين صورت اطمينان حاصل خواهد شــد كه هيچ دو دانشآموزي اطلاعات كاملا يكســان ندارند و در نتيجه ايجاد سطر تكراري در جدول نخواهيم داشت.

براي تهيه جدولها نكات زير را در نظر بگيريد:

۱ – هر موجوديت مستقل را به عنوان يك جدول در نظر بگيريد.

• معلم
• درس
• دانشآموز

۲ – صفتهاي موجوديتها به عنوان فيلدهاي جدولها در نظر گرفته ميشوند.

دیدگاه ها بسته شده است