پايگاه داده مدل رابطه ای

پايگاه داده مدل رابطه ای

پايگاه داده رابطه اي از ديد كاربران شــامل يك مجموعه جدول اســت كه هر جدول داراي ســطرها و ســتون هايي اســت. اطلاعات مربوط به هر ســتون، فيلدهاي جدول و اطلاعات هر سطر مربوط به يكي از ركوردهاي جدول است. در جدول ۲-۱، سه فيلد با عناوين نام، نام خانوادگي و شماره دانش آموزي وجود دارد و همچنين هر سطر اطلاعات مربوط به يكي از ركوردهاي جدول را نمايش داده است.

jadval-rabete

فيلد: كوچكترين واحد داده ذخيره شده در بانك اطلاعاتي است. جدول ۲-۱ شامل سه فيلد ايجاد شده با عناوين «نام»، «نام خانوادگي» و «شماره دانش آموزي» است.

ركورد: مجموعهايازفيلدهايذخيرهشدهمرتبطبههماست. به عنوان مثال درجدول ۲-۱ نام خانوادگي فدايي مربوط به فردي با نام زهرا و شماره دانش آموزي ۱۲۳۹۲۳۴۳ است و چنانچه اين فرد از جدول حذف شود، تمام ويژگيهاي مربوط به او نيز از جدول حذف ميشــوند و تغيير در مشــخصات اين فرد تأثيري در مشــخصات افراد ديگر نخواهد داشت لذا هر سطر از جدول ۲-۱ به عنوان يك ركورد در نظر گرفته ميشود.

مدلهاي رابط هاي چند ويژگي مهم دارند:

• رديفهاي تكراري در آنها وجود ندارد.

• ترتيب رديفها اهميتي در ساختار مدل ندارد.

• ترتيب ستونها اهميتي در ساختار مدل ندارد.

مقادير هر فيلد غيرقابل تجزيه است.

مفهوم كليد در مدل رابطه اي:

كليد در مدل رابطه اي، صفت يا ستوني است كه براي هر كدام از ركوردها (سطرها) مقدار منحصر به فردي دارد. به عنوان مثال در جدول ۲-۱، ســتون شــماره دانش آموزي ميتواند به عنوان فيلد كليد در نظر گرفته شود زيرا يقين داريم كه براي هر ركورد منحصر به فرد است و مقدار اين فيلد براي دو ركورد متفاوت از جدول يكسان نخواهد بود.

دیدگاه ها بسته شده است