پايگاه داده شبكه ای

پايگاه داده شبكه ای

اين مدل در ســال ۱۹۶۹ و براســاس دو مفهوم مهم مجموعه ها و ركوردها ارائه شــد. پياده سازي اين مدل توسط گراف انجام ميشود.

مزيت اين روش اين اســت كه مدله اي ارتباطي طبيعي بيشتري را بين موجوديتها فراهــم ميكنـد و در عين حــال پيچيدگي كمتري خواهد داشت. اگر بخواهيم اين مدل را توسط ساختار درختي پياده كنيم، ميتوانيم بگوييم كه هر گره فرزند ميتواند بيش از يك گره پدر داشته باشد. اين مدل پيچيده تر از مدل سلســله مراتبي است و در نتيجه عمليات ذخيره و بازيابي پيچيده تري نيز دارد.

دیدگاه ها بسته شده است