پایگاه داده یا بانک اطلاعاتی مدل سلسله مراتبی

پایگاه داده یا بانک اطلاعاتی مدل سلسله مراتبی

اين ساختار يكي از قديميترين مدلهاي طراحي بانك اطلاعاتي است. در اين مدل داده هــا و ارتبــاط بيــن آنهــا توســط اشاره گرهايي با يكديگر مرتبط ميشوند.

مدل سلســله مراتبي كه مشابه ساختار درخت پياده ميشود، داراي يك گره ريشه a و Nگره فرزند است. ارتباط بين گرههــا از بالا به پايين صورت ميگيــرد و مســيري از گرههــاي پايينتــر به  گره هاي بالاتر وجود ندارد. هر گره پدري ميتواند چند گره فرزند داشــته باشــد، اما هر گره فرزند، تنها يك گره پدر دارد.

در عمل پياده ســازي ساختار سلسله مراتبي بســيار مشكل است، به همين دليل پس از مدتي جاي خود را به مدلهاي ديگر پايگاه داده داد و عملا منسوخ شده است.

دیدگاه ها بسته شده است