مهمترين انواع مدل هاي پايگاه داده

مهمترين انواع مدل هاي پايگاه داده

مدلهاي پايگاه داده ها يك طرح و الگوي كاري براي كاربران پايگاه داده ها را در سطح سيستمهاي مديريت پايگاه داده براساس مدلهايي كه منطقي مشــخص ميكنند و معمولا استفاده ميكنند تقسيمبندي ميشوند.

بــه برنامــه كامپيوتري كه براي مديريت داده ها و پاســخگويي به نكته كاربران از طريق پايگاه داده به كار برده ميشود سيستم مديريت پايگاه داده (DBMS) گفته ميشود.

مهمترين انواع مدل هاي پايگاه داده عبارتند از:

  • پايگاه داده سلسله مراتبي
  • پايگاه داده رابطه اي
  • پايگاه داده شبكه اي
  • پايگاه داده شئگرا

 

دیدگاه ها بسته شده است