نسخه ها یا ورژن های مختلف MySQL

نسخه ها یا ورژن های مختلف MySQL

MySQL داراي نســخههاي متعددي است كه تفاوتهايي نيز با يكديگر دارند، به طور كلي گروهي از نســخهها فقط براي توسعه استفاده ميشوند و گروهي ديگر ميتوانند به عنوان يك سيستم مديريت پايگاه داده دائمي براي طراحي سايت بهكار روند.

اگر به عنوان نسخه هاي MySQL دقت كنيد ميبينيد كه در نامگذاري آنها يك الگوي مشخص رعايت شده است، به عنوان مثال MySQL 5.1.25 .

عدد اول (۵): نســخه اصلي و توصيفكننده قالب فايل اســت. اين به آن معناســت كه تمام نســخههاي…MySQL5 داراي يك توصيفكننده قالب فايل يكســان هســتند و الزاما اينگونه نيست كه …MySQL4 قديميتر از…MySQL5 باشد.

عدد دوم (۱): ميزان انتشار را معين ميكند، شماره اول و دوم با همديگر شماره سري انتشار را تشكيل ميدهند.

عدد سوم (۲۵): شماره ويرايش در سري انتشار است. يعني هر بار كه ويرايشي روي هر نسخه MySQL صورت ميگيرد، به اين شماره يكي افزوده ميشود.

پس از گروه اعداد فوق از يك پســوند هم در نامگذاري نســخههاي MySQL استفاده ميشود كه عبارتند از:

alpha: نســخهاي كه از اين نوع باشــد، نشاندهنده اين است كه به آن كدهاي جديدي افزوده شــده اســت اما هنوز بهطور كامل عيبيابي نشــدهاند و هنوز در دوران تســت و عيبيابي به سر ميبرند.

beta :از لحاظ خصوصيات و ويژگيها با نسخه alpha از همان نرمافزار تفاوت ندارد و فقط دوران تست را پشت سر گذاشته و به عنوان نسخه نهايي عرضه شده است.

gama :همان نسخه alpha است كهبهمنظور صحت عملكردبررسي و تعمير شده است.

دیدگاه ها بسته شده است