ویژگیها و برتری های MySQL

ویژگیها و برتری های MySQL

• يكــي از ويژگيهاي اصلي MySQL اين اســت كه بهصورت متن بــاز بوده و آن را ميتوان بهطور رايگان از اينترنت دريافت كرد.

• ايــن سيســتم مديريــت پايــگاه داده ميتوانــد در محيطهــاي سيســتمهاي عامل مختلــف از جملــه وينــدوز و لينوكس بــه خوبي كار كنــد و به دليل وجــود APIهاي (Application Programming Interface) متعدد، ميتواند توسط زبانهاي برنامهنويسي مختلف از جمله C++ ،java ، Perl،PHP و C استفاده شود.

• ميتواند در سيستمهايي كه چند پردازنده دارند استفاده شود و حتي ميتواند از چندين CPU براي اجرا استفاده كند. به دليل اســتفاده از تكنيكهاي ســريع دسترسي به حافظه ميتواند با سرعت بالايي اطلاعات مورد نياز كاربران را در اختيار آنها قرار دهد.

• از امنيت ً نســبتا بالايي برخوردار بوده و ميتواند تا حد زيادي مانع دسترسي هكرها به اطلاعات درون بانك اطلاعاتي شود.

• نســخههاي قبل از MySQL 4.1.3 از زبان فارسي پشتيباني نميكردند و براي ذخيره، نمايش و مرتبســازي دادههاي فارسي از قالب مخصوص زبان عربي استفاده ميشد، به همين دليل براي نمايش دادههاي فارســي كه داراي حروف “گ، چ، پ، ژ” بودند مشكل پيش ميآمد اما در نســخههاي پس از آن، امكانات فارســي با استاندارد UTF8 به MySQL وارد شده و مشكلات زبان فارسي نيز حل شد.

دیدگاه ها بسته شده است