سيســتم مديريت پايگاه داده MySQL چیست

سيســتم مديريت پايگاه داده MySQL چیست

MySQL يكــي از سيســتمهاي مديريت پايگاه داده متن باز اســت كــه براي ايجاد و مديريت بانكهاي اطلاعاتي در سطح وسيعي استفاده ميشود.
پايگاه داده، شــامل مجموعهاي از دادههاســت كه بهصورت ســاختيافته و در قالب جداول در كنار يكديگر قرار گرفتهاند، در پايگاه داده براي عملياتي مانند حذف، اضافه و ويرايش دادهها بايد از يك سيستم مديريت پايگاه دادهها مانند MySQL استفاده كرد.
اگر حجم اطلاعات و دادهها در پايگاه داده زياد باشد، عمليات پردازشي و محاسباتي نقــش زيادي در انتخاب پايگاه داده دارند، برخي از پايگاههاي داده مانندAccess نســبت به نمونههاي مشابه سرعت كمي در عمليات پردازشي و محاسباتي دارد، لذا به كار بردن آن در بانكهــاي اطلاعاتي با حجم بالا توصيه نميشــود، اما بانــك اطلاعاتيOracle به علت ســرعت بســيار بالا ً غالبا در بانكهاي اطلاعاتي بسيار بزرگ استفاده ميشود، بانك اطلاعاتــي MySQL نيز در بانكهاي اطلاعاتي ً نســبتا بزرگ و تــا حجم چند ميليون داده عملكرد مناســبي ارائه ميدهــد، به همين دليل در بين طراحــان وب از محبوبيت بالايي برخــوردار بــوده و به دليل راحت بودن محيــط طراحي بانك اطلاعاتــي و مديريت آن همچنان مورد توجه طراحان بانك اطلاعاتي است.

دیدگاه ها بسته شده است